Обавештење о закљученом уговору 02-19

            На основу члана 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ОСНОВНА ШКОЛА „ЗАГА МАЛИВУК“

Грге Андријановића 18

11000 Београд

www.oszagamalivuk.edu.rs

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

02/19

            У поступку јавне набавкемале вредности, број ЈН 02/19, спроведеном ради закључења уговора за набавку услуге достављања припремљених оброка у школу, ознака из ОРН 55524000, Основна школа „Зага Маливук“ закључила је уговор са понуђачем Друштво за исхрану и угоститељство „Лидо“ д.о.о. из Београда, Земун, улица Наде Димића бр. 4, МБ: 07052251, ПИБ:101541878.

Подаци о јавној набавци:

Број јавне набавке

02/19- јавна набавка мале вредности - услуге

Предмет

Набавка услуге достављања припремљених оброка у школу, ознака из ОРН 55524000

Нето уговорена вредност

594.000,00 динара

Бруто уговорена вредност

712.800,00 динара

Критеријум за доделу уговора

Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда

1 (једна)

Највиша понуђена цена

594.000,00 динара

Најнижа понуђена цена

594.000,00 динара

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда

594.000,00 динара

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда

594.000,00 динара

Одлука о додели уговора

Број 638, донета дана 20.09.2019. године

Уговор закључен

26.09.2019. године

Период трајања уговора

Годину дана

Околности за измену уговора

Нису предвиђене

Основни подаци о добављачу

Друштво за исхрану и угоститељство „Лидо“ д.о.о. из Београда, Земун, улица Наде Димића бр. 4, МБ: 07052251, ПИБ:101541878.

Конкурсна документација бр. 03/19

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/19 прочитајте овде

Позив за подношење понуда 03/19

Република Србија

Град Београд

Основна школа „Зага Маливук“

Грге Андријановића 18

11000 Београд

https://www.oszagamalivuk.edu.rs/

Број: 661

30.09.2019. године

 

            На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“86/2015), у поступку јавне набавке мале вредности упућује се

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА БРОЈ 03/19

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА

            Предмет јавне набавке је услуга организације и реализације екскурзија ученика Основне школе „Зага Маливук“ (ознака из ОРН: 63516000), у свему према опису услуге односно техничкој спецификацији датој у Конкурсној документацији. Предмет јавне набавке обликован је у три партије.

Опширније: Позив за подношење понуда 03/19

Додатне информације