Позив за подношење понуда 01/18

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/18

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ                

Предмет јавне набавке број 01/18јесу добра – Електрична енергија (ознака из ОРН: 09310000), у свему према опису и спецификацији датој у Конкурсној документацији. Више о томе...

 

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/17

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 02/17 више о томе

Позив за подношење понуда бр. 02/17

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 02/17

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017. / 2018. ГОДИНИ

            Предмет јавне набавке је услуга организације и реализације екскурзије ученика Основне школе „Зага Маливук“ у школској 2017. / 2018. години (ознака из ОРН: 63516000 – услуге организације путовања), у свему према опису услуге односно техничкој спецификацији датој у Конкурсној документацији. Предмет јавне набавке обликован је у три партије... више о томе

Додатне информације