Одлука

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” број124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Основне школе „Зага Маливук“ доноси

О Д Л У КУ

о додели уговора

Предмет јавне набавке: екскурзија ученика осмог разреда, ознака из ОРН 63516000

       

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01/16

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

01/16

            У поступку јавне набавке добара мале вредности, број ЈН 01/16, спроведеном ради закључења уговора за набавку електричне енергије са потпуним снабдевањем, ознака из ОРН 09310000, Основна школа „Зага Маливук“ закључила је уговор са понуђачем ЕПС снабдевање д.о.о. са седиштем у Београду, Царице Милице, бр. 2, ПИБ 108057105, Матични број 20924195. Прочитајте цео текст

Додатне информације