Позив за подношење понуде

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/16

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Конкурсна документација

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Деловодни број: 118 од 03.03.2016. године

ЈАВНА НАБАВКА– добра,

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни број јавне набавке 01/2016 

Споразум

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

04/15

У поступку јавне набавке мале вредности обликованом по партијама, број ЈН 04/15, спроведеном ради закључења оквирног споразума за набавку услуга организације и реализације екскурзија и настава у природи ученика у школској 2015/2016. години, ознака из ОРН 63516000, Основна школа „Зага Маливук“ закључила је оквирни споразум са .....прочитајте цео споразум

 

Додатне информације