КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Деловодни број: 125 од 04.03.2019. године

ЈАВНА НАБАВКА– добра,

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни број јавне набавке 01/19 преузмите чланак

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ БРОЈ 01/19

Република Србија

Град Београд

Основна школа „Зага Маливук“

Грге Андријановића 18

11000 Београд

www.oszagamalivuk.edu.rs

Број: 124

04.03.2019. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 86/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 122 од 04.03.2019. године, службеник за спровођење јавне набавке именован Решењем број 123 од 04.03.2019. године, у поступку јавне набавке мале вредности упућује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/19

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

 

Предмет јавне набавке број 01/19 јесу добра – Електрична енергија (ознака из ОРН: 09310000), у свему према опису и спецификацији датој у Конкурсној документацији.

Опширније: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ БРОЈ 01/19

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ОСНОВНА ШКОЛА „ЗАГА МАЛИВУК“

Грге Андријановића 18

11210 Београд

www.oszagamalivuk.edu.rs

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

            У поступку јавне набавке мале вредности обликованом по партијама, број ЈН 02/18, спроведеном ради закључења оквирног споразума за набавку услуга организације и реализације екскурзија и наставе у природи, ознака из ОРН 63516000, Основна школа „Зага Маливук“ закључила је оквирни споразум са следећим понуђачима:

  1. „VANJA TRAVEL AGENCY“ д.о.о. са седиштем у Београду, Земун, Александра Поповића 15, ПИБ: 105124815, Матични број: 20321440 за партије 1, 2 и 3.
  2. ЦЕНТРА ДЕЧЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА И ОПОРАВИЛИШТА ГРАДА БЕОГРАДА са седиштем у Београду, Рисанска 12, Матични број: 07036205, за партију 4.

Одлука о закључењу оквирног споразума објављена је дана 28.11.2018. године.

Оквирни споразуми закључени су дана 28.12.2018. године.

Период трајања оквирних споразума је једна година.

Додатне информације