Закључен уговор

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” број124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Основне школе „Зага Маливук“ доноси

    ОДЛУКУ о додели уговора

Набавка електричне енергије

Јавна набавка мале вредности - добра 

 

Конкурсна документација 01/18

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Деловодни број: 119 од 06.03.2018. године

ЈАВНА НАБАВКА– добра,

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни број јавне набавке 01/18

 

Додатне информације