Позив за подношење понуда 03/19

            Право учешћа у поступку имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама и која поседују лиценцу за организацију и реализацију туристичких путовања у земљи и иностранству, у складу са одредбама Закона о туризму („Службени гласник РС“ број 17/2019), као и додатне услове предвиђене Конкурсном документацијом. Услови које понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује њихова испуњеност ближе су одређени Конкурсном документацијом.

            Заинтересована лица могу преузети Конкурсну документацију на интернет адреси наручиоца https://www.oszagamalivuk.edu.rs/или на Порталу јавних набавки.

            Понуда се сачињава у складу са овим Позивом, а према упутству и захтевима из Конкурсне документације на прописаном обрасцу. Понуда са прилозима мора бити у затвореном коверту са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку03/19- НЕ ОТВАРАТИ”, примљена и заведена на писарници наручиоца најкасније 08.10.2019. године до 10 часова. На полеђини коверта навести пун назив, адресу, e-mail адресу, телефон, факс и особу за контакт понуђача.

            Уз понуду понуђачи достављају и доказе о испуњености услова за учешће у поступку, дефинисане Законом и Конкурсном документацијом, који могу бити оригинали, оверене или неоверене фотокопије.

            Понуда са варијантама није дозвољена.

            Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.

            Напомена:Уколико понуђач подносипонуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

            Јавно отварање понуда извршиће се комисијски у 10.30 часова, последњег дана рока, тј. 08.10.2019. године у просторијама наручиоца, у улици Грге Андријановића 18, Београд

            Активно учешће у поступку отварања понуда могу имати представници понуђача који имају овлашћења за присуство отварању понуда.

Одлука о закључењу оквирног споразума биће донета под условима из члана 107. Закона, применом критеријума „најнижа понуђена цена“, у року од десет дана од дана јавног отварања.

Реализација услуга вршиће се према захтевима садржаним у Конкурсној документацији.

      Оквирни споразум се склапа одмах по стицању законских услова.

Додатне информације могу се добити сваког радног дана од 8 – 16 часова на адреси наручиоца, или путем e-mail адресе Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

           

Додатне информације