Конкурсна документација бр. 03/19

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНА ПО ПАРТИЈАМА

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА СА ЈЕДНИМ ПОНУЂАЧЕМ ЗА СВАКУ ПАРТИЈУ НА ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА

ЈАВНА НАБАВКА бр. 03/19 прочитајте овде

Додатне информације