Обавештење о закљученом уговору 02-19

            На основу члана 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ОСНОВНА ШКОЛА „ЗАГА МАЛИВУК“

Грге Андријановића 18

11000 Београд

www.oszagamalivuk.edu.rs

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

02/19

            У поступку јавне набавкемале вредности, број ЈН 02/19, спроведеном ради закључења уговора за набавку услуге достављања припремљених оброка у школу, ознака из ОРН 55524000, Основна школа „Зага Маливук“ закључила је уговор са понуђачем Друштво за исхрану и угоститељство „Лидо“ д.о.о. из Београда, Земун, улица Наде Димића бр. 4, МБ: 07052251, ПИБ:101541878.

Подаци о јавној набавци:

Број јавне набавке

02/19- јавна набавка мале вредности - услуге

Предмет

Набавка услуге достављања припремљених оброка у школу, ознака из ОРН 55524000

Нето уговорена вредност

594.000,00 динара

Бруто уговорена вредност

712.800,00 динара

Критеријум за доделу уговора

Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда

1 (једна)

Највиша понуђена цена

594.000,00 динара

Најнижа понуђена цена

594.000,00 динара

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда

594.000,00 динара

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда

594.000,00 динара

Одлука о додели уговора

Број 638, донета дана 20.09.2019. године

Уговор закључен

26.09.2019. године

Период трајања уговора

Годину дана

Околности за измену уговора

Нису предвиђене

Основни подаци о добављачу

Друштво за исхрану и угоститељство „Лидо“ д.о.о. из Београда, Земун, улица Наде Димића бр. 4, МБ: 07052251, ПИБ:101541878.

Додатне информације