ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01/20 ЗА СТРУЈУ

На основу члана 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЗАГА МАЛИВУК“

Грге Андријановића 18

11000 Београд

www.oszagamalivuk.edu.rs

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

01/20

 

            У поступку јавне набавке добара мале вредности, број ЈН 01/20, спроведеном ради закључења уговора за набавку електричне енергије са потпуним снабдевањем, ознака из ОРН 09310000, Основна школа „Зага Маливук“ закључила је уговор са понуђачем Јавно предузеће „Електропривреда Србије Београд“ са седиштем у Београду, Балканска 13, ПИБ 103920327, Матични број 20053658.

 

Подаци о јавној набавци:

Број јавне набавке 01/20 – јавна набавка мале вредности – добра
Предмет Набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем, ознака из ОРН 09310000
Нето уговорена вредност 387.282,34 динара
Бруто уговорена вредност 464.738,81 динара
Критеријум за доделу уговора Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда 2 (две)
Највиша понуђена цена 394.960,24 динара
Најнижа понуђена цена 387.282,34 динара
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда 394.960,24 динара
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда 387.282,34 динара
Одлука о додели уговора Број 150, донета дана 09.03.2020. године
Уговор закључен 27.03.2020. године
Период трајања уговора Годину дана
Околности за измену уговора Нису предвиђене
Основни подаци о добављачу Јавно предузеће „Електропривреда Србије Београд“ са седиштем у Београду, Балканска 13, ПИБ 103920327, Матични број 20053658

 

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.