Оквирни споразуми

На основу члана 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЗАГА МАЛИВУК“

Грге Андријановића 18

11210 Београд

www.oszagamalivuk.edu.rs

објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

             У поступку јавне набавке мале вредности обликованом по партијама, број ЈН 04/19, спроведеном ради закључења оквирног споразума за набавку услуга организације и реализације наставa у природи, ознака из ОРН 63516000, Основна школа „Зага Маливук“ закључила је оквирни споразум са следећим понуђачем:

ЦЕНТАР ДЕЧЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА И ОПОРАВИЛИШТА ГРАДА БЕОГРАДА са седиштем у Београду, Рисанска 12, Матични број: 07036205, за обе партије.

Одлука о закључењу оквирног споразума објављена је дана 06.11.2019. године.

Оквирни споразуми закључени су дана 03.12.2019. године.

Период трајања оквирних споразума је једна година.

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.