Позив за подношење понуде о набавци електричне енергије 01/20

 

Република Србија

Град Београд

Основна школа „Зага Маливук“

Грге Андријановића 18                 

11000 Београд

www.oszagamalivuk.edu.rs

Број: 113

28.02.2020. године

  

            На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 86/2015 и 41/2019) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 111 од 28.02.2020. године, службеник за спровођење јавне набавке именован Решењем број 112 од 28.02.2020. године, у поступку јавне набавке мале вредности упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/20

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

                        Предмет јавне набавке број 01/20 јесу добра – Електрична енергија (ознака из ОРН: 09310000), у свему према опису и спецификацији датој у Конкурсној документацији.

Право учешћа у поступку имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама и поседују важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности, која је предмет набавке тј. Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату од Агенције за енергетику РС и потврду исте Агенције да је та лиценца још увек важећа или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште. Услови које понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује њихова испуњеност ближе су одређени Конкурсном документацијом.

Заинтересована лица могу преузети Конкурсну документацију на интернет адреси наручиоца www.oszagamalivuk.edu.rs или на Порталу јавних набавки.

Понуда се сачињава у складу са овим Позивом, а према упутству и захтевима из Конкурсне документације на прописаном обрасцу. Понуда са прилозима мора бити у затвореном коверту са назнаком: „Понуда за јавну набавку 01/20 НЕ ОТВАРАТИ”, примљена и заведена на писарници наручиоца најкасније 09.03.2020. године до 13 часова. На полеђини коверта навести пун назив, адресу, e-mail адресу, телефон, факс и особу за контакт понуђача.

Уз понуду понуђачи достављају и доказе о испуњености услова за учешће у поступку, дефинисане Законом и конкурсном документацијом, који могу бити оригинали, оверене или неоверене фотокопије.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.

Напомена: Уколико понуђач подноси  понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Јавно отварање понуда извршиће се у 14.15 часова, последњег дана рока, тј. 09.03.2020. године у просторијама наручиоца, у улици Грге Андријановића број 18, Београд.

Активно учешће у поступку отварања понуда могу имати представници понуђача који имају овлашћења за присуство отварању понуда.

Одлука о додели уговора биће донета под условима из члана 107. Закона, применом критеријума „најнижа понуђена цена“, у року од десет дана од дана јавног отварања.

Уговор се склапа одмах по стицању законских услова.

Додатне информације могу се добити сваког радног дана од 9 – 14 часова на адреси наручиоца или путем e-mail адресе fimigo.beograd@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

 

           

 

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.