Одлука о додели уговора 08.03.2021.

OSNOVNA ŠKOLA „ZAGA MALIVUK“

PIB:101726824

GRGE ANDRIJANOVIĆA 18-KRNJAČA

11000BEOGRAD

Republika Srbija

Datum:   08.03.2021

Broj:       116

Na osnovu člana 146. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik“, broj 91/19), naručilac donosi,

ODLUKA O DODELI UGOVORA

Naručilac:              OSNOVNA ŠKOLA „ZAGA MALIVUK“

Referentni broj:   01/21

Naziv nabavke:     Električna energija

Broj oglasa na Portalu javnih nabavki:  2021/S F02-0004780

Vrsta ugovora        Radovi                   Dobra                    Usluge

Glavna CPV oznaka:             09310000

Naziv predmeta / partije:   Električna energija

Procenjena vrednost predmeta / partije (bez PDV-a): 750.000,00Valuta: RSD

Ugovor se dodeljujeprivrednom subjektu:

JP EPS Ogranak EPS Snabdevanje, 103920327, Makenzijeva 37/II, Beograd, 11000, Srbija

 

Vrednostugovora (bez PDV):   406.715,04

Vrednostugovora (sa PDV):      488.058,05

Valuta: RSD

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01/20 ЗА СТРУЈУ

На основу члана 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЗАГА МАЛИВУК“

Грге Андријановића 18

11000 Београд

www.oszagamalivuk.edu.rs

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

01/20

 

            У поступку јавне набавке добара мале вредности, број ЈН 01/20, спроведеном ради закључења уговора за набавку електричне енергије са потпуним снабдевањем, ознака из ОРН 09310000, Основна школа „Зага Маливук“ закључила је уговор са понуђачем Јавно предузеће „Електропривреда Србије Београд“ са седиштем у Београду, Балканска 13, ПИБ 103920327, Матични број 20053658.

 

Подаци о јавној набавци:

Број јавне набавке 01/20 – јавна набавка мале вредности – добра
Предмет Набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем, ознака из ОРН 09310000
Нето уговорена вредност 387.282,34 динара
Бруто уговорена вредност 464.738,81 динара
Критеријум за доделу уговора Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда 2 (две)
Највиша понуђена цена 394.960,24 динара
Најнижа понуђена цена 387.282,34 динара
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда 394.960,24 динара
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда 387.282,34 динара
Одлука о додели уговора Број 150, донета дана 09.03.2020. године
Уговор закључен 27.03.2020. године
Период трајања уговора Годину дана
Околности за измену уговора Нису предвиђене
Основни подаци о добављачу Јавно предузеће „Електропривреда Србије Београд“ са седиштем у Београду, Балканска 13, ПИБ 103920327, Матични број 20053658

 

Конкурсна документација – јавна набавка електричне енергије

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Деловодни број: 114  од 28.02.2020. године

 ЈАВНА НАБАВКА – добра,

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

 

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 Редни број јавне набавке 01/20  преуѕмите конкурсна документација.

Позив за подношење понуде о набавци електричне енергије 01/20

 

Република Србија

Град Београд

Основна школа „Зага Маливук“

Грге Андријановића 18                 

11000 Београд

www.oszagamalivuk.edu.rs

Број: 113

28.02.2020. године

  

            На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ 86/2015 и 41/2019) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 111 од 28.02.2020. године, службеник за спровођење јавне набавке именован Решењем број 112 од 28.02.2020. године, у поступку јавне набавке мале вредности упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 01/20

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

                        Предмет јавне набавке број 01/20 јесу добра – Електрична енергија (ознака из ОРН: 09310000), у свему према опису и спецификацији датој у Конкурсној документацији.

Право учешћа у поступку имају сва физичка и правна лица која испуњавају услове из чланова 75. и 76. Закона о јавним набавкама и поседују важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности, која је предмет набавке тј. Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату од Агенције за енергетику РС и потврду исте Агенције да је та лиценца још увек важећа или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште. Услови које понуђач треба да испуни као и начин на који се доказује њихова испуњеност ближе су одређени Конкурсном документацијом.

Заинтересована лица могу преузети Конкурсну документацију на интернет адреси наручиоца www.oszagamalivuk.edu.rs или на Порталу јавних набавки.

Понуда се сачињава у складу са овим Позивом, а према упутству и захтевима из Конкурсне документације на прописаном обрасцу. Понуда са прилозима мора бити у затвореном коверту са назнаком: „Понуда за јавну набавку 01/20 НЕ ОТВАРАТИ”, примљена и заведена на писарници наручиоца најкасније 09.03.2020. године до 13 часова. На полеђини коверта навести пун назив, адресу, e-mail адресу, телефон, факс и особу за контакт понуђача.

Уз понуду понуђачи достављају и доказе о испуњености услова за учешће у поступку, дефинисане Законом и конкурсном документацијом, који могу бити оригинали, оверене или неоверене фотокопије.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.

Напомена: Уколико понуђач подноси  понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Јавно отварање понуда извршиће се у 14.15 часова, последњег дана рока, тј. 09.03.2020. године у просторијама наручиоца, у улици Грге Андријановића број 18, Београд.

Активно учешће у поступку отварања понуда могу имати представници понуђача који имају овлашћења за присуство отварању понуда.

Одлука о додели уговора биће донета под условима из члана 107. Закона, применом критеријума „најнижа понуђена цена“, у року од десет дана од дана јавног отварања.

Уговор се склапа одмах по стицању законских услова.

Додатне информације могу се добити сваког радног дана од 9 – 14 часова на адреси наручиоца или путем e-mail адресе fimigo.beograd@gmail.com.

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Оквирни споразуми

На основу члана 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЗАГА МАЛИВУК“

Грге Андријановића 18

11210 Београд

www.oszagamalivuk.edu.rs

објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

             У поступку јавне набавке мале вредности обликованом по партијама, број ЈН 04/19, спроведеном ради закључења оквирног споразума за набавку услуга организације и реализације наставa у природи, ознака из ОРН 63516000, Основна школа „Зага Маливук“ закључила је оквирни споразум са следећим понуђачем:

ЦЕНТАР ДЕЧЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА И ОПОРАВИЛИШТА ГРАДА БЕОГРАДА са седиштем у Београду, Рисанска 12, Матични број: 07036205, за обе партије.

Одлука о закључењу оквирног споразума објављена је дана 06.11.2019. године.

Оквирни споразуми закључени су дана 03.12.2019. године.

Период трајања оквирних споразума је једна година.

Набавкa електричне енергије

ОСНОВНА ШКОЛА „ЗАГА МАЛИВУК“ Грге Андријановића 18 11000 Београд www.oszagamalivuk.edu.rs објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 01/19             У поступку јавне набавкедобара мале вредности, број ЈН 01/19, спроведеном ради закључења уговора за набавку електричне енергије са потпуним снабдевањем, ознака из ОРН 09310000, Основна школа „Зага Маливук“ закључила је уговор са понуђачем Јавно предузеће „Електропривреда Србије Београд“са седиштем у Београду, Балканска […]

Детаљније

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 02/19

Заинтересована лица могу преузети Конкурсну документацију на интернет            адреси наручиоца www.oszagamalivuk.edu.rsили на Порталу јавних набавки. Понуда се сачињава у складу са овим Позивом, а према упутству и захтевима из Конкурсне документације на прописаном обрасцу. Понуда са прилозима мора бити у затвореном коверту са назнаком: ,,Понуда за поступак јавне набавке бр.02/19 – НЕ ОТВАРАТИ”, примљена и заведена на писарници наручиоца […]

Детаљније
  • 1
  • 2
  • 5