Конкурсна документација 01/18

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Деловодни број: 119 од 06.03.2018. године

ЈАВНА НАБАВКА– добра,

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни број јавне набавке 01/18

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.