Конкурсна документација

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Деловодни број: 118 од 03.03.2016. године

ЈАВНА НАБАВКА– добра,

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни број јавне набавке 01/2016

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.