Набавкa електричне енергије

ОСНОВНА ШКОЛА „ЗАГА МАЛИВУК“

Грге Андријановића 18

11000 Београд

www.oszagamalivuk.edu.rs

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

01/19

            У поступку јавне набавкедобара мале вредности, број ЈН 01/19, спроведеном ради закључења уговора за набавку електричне енергије са потпуним снабдевањем, ознака из ОРН 09310000, Основна школа „Зага Маливук“ закључила је уговор са понуђачем Јавно предузеће „Електропривреда Србије Београд“са седиштем у Београду, Балканска 13, ПИБ103920327, Матични број20053658.

Подаци о јавној набавци:

Број јавне набавке 01/19- јавна набавка мале вредности – добра
Предмет Набавка електричне енергије са потпуним снабдевањем, ознака из ОРН 09310000
Нето уговорена вредност 418.634,82 динара
Бруто уговорена вредност 502.361,78 динара
Критеријум за доделу уговора Најнижа понуђена цена
Број примљених понуда 1 (једна)
Највиша понуђена цена 418.634,82 динара
Најнижа понуђена цена 418.634,82 динара
Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда 418.634,82 динара
Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда 418.634,82 динара
Одлука о додели уговора Број 159, донета дана 12.03.2019. године
Уговор закључен 14.03.2019. године
Период трајања уговора Годину дана
Околности за измену уговора Нису предвиђене
Основни подаци о добављачу Јавно предузеће „Електропривреда Србије Београд“са седиштем у Београду, Балканска 13, ПИБ103920327, Матични број20053658

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.