Обавештење

На основу члана 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ОСНОВНА ШКОЛА „ЗАГА МАЛИВУК“

Грге Андријановића 18

11210 Београд

www.oszagamalivuk.edu.rs

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

            У поступку јавне набавке мале вредности обликованом по партијама, број ЈН 02/18, спроведеном ради закључења оквирног споразума за набавку услуга организације и реализације екскурзија и наставе у природи, ознака из ОРН 63516000, Основна школа „Зага Маливук“ закључила је оквирни споразум са следећим понуђачима:

  1. „VANJA TRAVEL AGENCY“ д.о.о. са седиштем у Београду, Земун, Александра Поповића 15, ПИБ: 105124815, Матични број: 20321440 за партије 1, 2 и 3.
  2. ЦЕНТРА ДЕЧЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА И ОПОРАВИЛИШТА ГРАДА БЕОГРАДА са седиштем у Београду, Рисанска 12, Матични број: 07036205, за партију 4.

Одлука о закључењу оквирног споразума објављена је дана 28.11.2018. године.

Оквирни споразуми закључени су дана 28.12.2018. године.

Период трајања оквирних споразума је једна година.

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.