Одлука

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” број124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор Основне школе „Зага Маливук“ доноси

О Д Л У КУ

о додели уговора

Предмет јавне набавке: екскурзија ученика осмог разреда, ознака из ОРН 63516000

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.