ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 02/19

Заинтересована лица могу преузети Конкурсну документацију на интернет            адреси наручиоца www.oszagamalivuk.edu.rsили на Порталу јавних набавки.

Понуда се сачињава у складу са овим Позивом, а према упутству и захтевима из Конкурсне документације на прописаном обрасцу. Понуда са прилозима мора бити у затвореном коверту са назнаком: ,,Понуда за поступак јавне набавке бр.02/19 – НЕ ОТВАРАТИ”, примљена и заведена на писарници наручиоца најкасније 20.09.2019. године до 12 часова. На полеђини коверта навести пун назив, адресу, e-mail адресу, телефон, факс и особу за контакт понуђача.

Уз понуду понуђачи достављају и доказе о испуњености услова за учешће у поступку, дефинисане Законом и конкурсном документацијом, који могу бити оригинали, оверене или неоверене фотокопије.

Понуда са варијантама није дозвољена.

Неблаговремене понуде неће бити разматране и биће враћене понуђачима у неотвореним ковертама.

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Јавно отварање понуда извршиће се у 12:30 часова, последњег дана рока, тј. 20.09.2019. године у просторијама наручиоца, у улици Грге Андријановића 18, Београд. Активно учешће у поступку отварања понуда могу имати представници понуђача који имају овлашћења за присуство отварању понуда.

Одлука о додели уговора биће донета под условима из члана 107. Закона, применом критеријума „најнижа понуђена цена“, у року од десет дана од дана јавног отварања понуда.

Реализација уговорених услуга вршиће се према захтевима садржаним у Конкурсној документацији.

Уговор се склапа одмах по стицању законских услова.

Додатне информације могу се добити сваког радног дана од 9 – 14 часова на адреси наручиоца, или путем e-mail адресе fimigo.beograd@gmail.com, особа за            контакт – Горан Обућински, службеник за јавне набавке.

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.