Позив за подношење понуда бр. 02/17

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 02/17

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017. / 2018. ГОДИНИ

            Предмет јавне набавке је услуга организације и реализације екскурзије ученика Основне школе „Зага Маливук“ у школској 2017. / 2018. години (ознака из ОРН: 63516000 – услуге организације путовања), у свему према опису услуге односно техничкој спецификацији датој у Конкурсној документацији. Предмет јавне набавке обликован је у три партије… више о томе

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.