Професионалана оријентација

Професионалана оријентација

План остваривања програма професионалне оријентације

       Циљ пројекта је да се успостави функционални и одржив школски и ваншколски програм професионалне оријентације за ученике/це и младе на прелазу у средњу школу или у свет рада кроз процесни, динамични, Петофазни модел професионалне оријентације како би се млада особа оснажила да самостално донесе ваљану одлуку о будућој школи или занимању.

   Основни циљ програма је подстицање развоја личности ученика/ца до промишљене, ваљане и реалне одлуке о избору школе и занимања, планирање каријере и укључивање у свет рада. Активности које ће се остваривати на радионицама у раду са ученицима/цама омогућавају да примерено узрасту, изграде сазнања, развију умења, способности и вредности које ће бити основа за самостално, компетентно, одговорно и ваљано одлучивање о избору школе и занимања, планирање каријере и укључивање у свет рада.

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДИОНИЦА – СЕДМИ РАЗРЕД

 

ОБЛАСТ УЧЕЊА РАДИОНИЦЕ/АКТИВНОСТ ДИНАМИКА БРОЈ

ЧАСОВА

САМОСПОЗНАЈА 1. Представљање програма и портфолија за ученике Септембар – октобар 1
2. Професионална оријентација и договарање о начину рада Октобар 1
3. У свету интересовања Октобар 1
4.  У свету врлина и вредности Октобар 1
5.  У свету вештина и способности Октобар -Новембар 1
6 – 7. Пут способности Новембар 2
8. Самоспознаја – аутопортрет Новембар 1
9.  У очима других Новембар 1
10. Какав  – каква сам у тиму Новембар 1
11. Мој тип учења Децембар 1
12. Ја – за 10 година Децембар 1
13. Моја очекивања(радионица за ученике и родитеље) Фебруар 1
ИНФОРМИСАЊЕ О ЗАНИМАЊИМА И КАРИЈЕРИ 14. Слика савременог света рада Фебруар 1
15. Прикупљање и начин обраде информација о школама и занимањима Фебруар 1
16. Повезивање области рада са занимањима Март 1
РЕАЛНИ СУСРЕТИ СА СВЕТОМ РАДА 17 – 18. Путеви образовања и каријере

Изложба постера жељених школа

Март 1
19. Припрема за интервју Март 1
20. Спровођење интервјуа Март 1
21. Припрема сусрета са експертима у нашој школи Март – април 1
22 – 24. Експерти у нашој школи

Осврт на резултате информисања

Април – мај 3
ЕВАЛУАЦИЈА 25. Евалуација програма професионалне оријентације за ученике седмог разреда Мај 1

 

 

 Реални сусрети ученика седмог разреда реализоваће се у оквиру следећих активности:

 

–   Организација изложбе постера са приказом жељених школа/занимања

–        Организација Сајма занимања са заинтересованим родитељима и сарадницима из света рада (представницима разних занимања)

–          Посета Сајму образовања

–          Сусрети ученика са ученицима и професорима средњих школа

 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДИОНИЦА – ОСМИ РАЗРЕД

 

ОБЛАСТ УЧЕЊА РАДИОНИЦЕ/АКТИВНОСТ ДИНАМИКА БРОЈ

ЧАСОВА

УПОЗНАЈЕМ СЕБЕ 1. Представљање програма и портфолија за ученике Септембар – октобар 1
2. У свету интересовања Октобар 1
3.  У свету врлина и вредности Октобар 1
4.  У свету вештина и способности Октобар 1
5. Самоспознаја – то сам ја Октобар – новембар 2
6. У очима других Новембар 1
7.  Какав/каква сам напрви поглед Новембар 1
8. Стереотипи Новембар 1
9. Моја очекивања Новембар 1
10. Моја очекивања

(радионица за ученике и родитеље)

Децембар 1
 

ИНФОРМИСАЊЕ О ЗАНИМАЊИМА И КАРИЈЕРИ

11. Слика савременог света рада и кључне компетенције за занимања Децембар 1
12. Образовни профили у средњим школама Децембар 1
13. Мрежа средњих школа Децембар 1
14. Захтеви занимања – одговарјуће способности и контраиндикације Јануар 1
15. Сазнајем  са интернета куда после основне школе Јануар 1
РЕАЛНИ СУСРЕТИ СА СВЕТОМ РАДА 16. Путеви образовања и каријере Фебруар 1
17. Припрема и спровођење интервјуа Фебруар 1
18. Припрема сусрета са експертима у нашој школи Фебруар 1
19 – 21. Експерти у нашој школи

Осврт на резултате информисања

Фебруар 3
22.Опис занимања помоћу мапе ума Март 1
23. Критеријуми за избор школе Март 1
24. Испитивање ставова Март 1
25. Избор занимања и приходи Март 1
26.Оријентација ствара јасну слику Март – април 1
27.Опис занимања уз помоћ мапе ума – родитељски састанак (заједничка радионица за ученике и родитеље) Април 1
28. Припрема за реалне сусрете Мај 1
29. Остварујемо учење путем реалних сусрета Мај – јун 1
30. Обука за конкурисање Мај – јун 1
31. На разговору у предузећу Мај – јун 1
32. Моја одлука о школи и занимању Мај – Јун 1
33. Саветодавни рад Мај – јун 1
34.  Стилови васпитања наших родитеља(заједничка радионица за ученике и родитеље) Мај – јун 1

 

Реални сусрети ученика осмог разреда реализоваће се у оквиру следећих активности:

–          Организација изложбе постера са приказом жељених школа/занимања

–          Организација Сајма занимања са заинтересованим родитељима и сарадницима из света рада (представницима разних занимања)

–          Посета Сајму образовања

–          Сусрети ученика са ученицима и професорима средњих школа

–          Сусрети и упознавање са предстаницима Националне службе за запошљавање

 

У септембру ће бити урађено анкетирање седмака и осмака тј. њихових родитеља – за добијање сагласности, а радионице ће се одржавати од октобра. Планирано је да се радионице одржавају у супротној смени, што ће јасно бити означено на анкети.

No Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.