ШК.2019/20. ГОДИНА

Р.

Б.

Име и презиме наставника

ОВ (дан и час)

1.

Тамара Ковачевић, српски језик, 5/1

Среда 3.час

2.

Милош Живковић, физичко, 5/2

Петак 4.час

3.

Мирослава Луковић, географија, 5/3

Среда 4.час

4.

Драган Костић, техничко и информатичко образовање, 6/1

Четвртак 4.час

5.

Данијела Ђорђевић, техничкa и информатика ,6/2

Петак 3.час

6.

Љиљана Илић, француски језик, 6/3

Понедељак 3.час

7.

Снежана Смиљанић, математика, 6/4

Четвртак 4.час

8.

Драгана Десница, српски језик, 7/1

Среда 4.час

9.

Звездана Маслар-Милошевић, ликовна култура, 7/2

Понедељак 5.час

10.

Сања Бошњак, енглески језик, 7/3

Понедељак 3.час

11.

Данијела Спасојевић, француски језик, 8/1

Уторак 4. час

12.

Владимир Подинић, математика, 8/2

Петак 4.час

13.

Зорица Пантелић, физичко, 8/3

Петак 3.час

14.

Ивана Теодоровић

Уторак 3. час

15.

Силвана Ковачевић

Четвртак 2.час

16.

Александра Миљковић

Понедељак 4.час

17.

Драгана Беара

18.

Драгица Жежељ

Понедељак 4.час

19.

Предраг Родић

Среда 2.час

20.

Сања Ћеранић Дешић

Петак 2.час

21.

Јелена Мишић

Петак 4.час

22.

Нада Берић

Понедељак 3.час

23.

Небојша Милорадовић

Среда 4.час

24.

Катарина Гемањевић

Среда 4.час

У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења и један представник националних мањина.

ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА

Садржај рада време

(месец)

носиоци

посла

–          Конституисање Савета родитеља

–          Разматрање Годишњег извештаја о раду школе за школску 2013/14. годину

–          Мишљење и сугестије о предлогу Годишњег плана рада школе за школску 2014/15. годину;

–          Одлука  о плану екскурзије и излетаза школску 2014/15. годину;

–          Одлука о висини дневница за наставнике који реализују излете и екскурзије;

–          Избор два предстаника из Савета родитеља који ће присуствовати отварању понуда;

–          Предлог сарадње са друштвеном средином и другим организацијама;

–          Укључивање Савета родитеља у Школски развојни план;

–          Доношење одлуке о ђачком динару;

–          Договор о укључивању родитеља у програм професионалне оријантације за ученике седмог и сомог разреда.

септембар Директор, секретар, одељенске старешине, психолог, педагог
–          Анализа успеха са првог класификационог периода;

–          Мере и мишљења за побољшање успеха;

–          Усвајање извештаја о реализованим излетима, настави у пеироди

–          Предлог учешћа родитеља у реализацијипрограма културне и јавне делатности школе.

новембар Директор, одељенске старешине, психолог, педагог

Стручнa вођa , директор

–          Договор око реализације прославе Савиндана децембар, јануар Савет, директор
–          Разматрање извештаја о полугодишњем раду школе, предлози за бољу реализацију постојећих програма и учешће родитеља у тој реализацији;

–          Организовање пролећног чишћења и уређивања школског дворишта.

фебруар Савет, директор, психолог, педагог
–          Анализа успеха на класификационом периоду;

–          Предлог мера за побољшање успеха;

–          Организовање свечаности поводом прославе Дана школе

–          Укључивање родитеља у реализацију развојног плана школе;

март Савет, директор, психолог, педагог
–          Истицање резултата ученика који су постигли видне резултате на такмичењима;

–          Анализа сарадње школе са друштвеном средином;

–          Формирање комисије од стране родитеља која ће присуствовати класификационом испиту за ученике осмог разреда

–          Разматрање понуда и избор Комисије за организацију прославе матурске вечери.

април, мај Савет, директор, психолог, педагог
–          Анализа успеха на крају другог полугодишта;

–          Анализа извештаја о самовредновању, извештаја о реализацији екскурзија и извештаја о раду Савета родитеља;

–          Укључивање у израду анекса Школског програма ( школске 2014/15 – 2017/18.);

–          Предлози за Годишњи планрада школе и активностима родитеља у оквиру истог;

–          Усвајање извештаја о  ђачком динару.

јун Савет, директор, психолог, педагог

За преглед оцена потребна вам је лозинка и корисничко име.

есДневник

Родитељи ће ускоро добити приступне лозинке за улазак у есДневник

 • Редовно се информишите о учењу и понашању Вашег детета;
 • Сарађујте са одељењским старешином –  он је други родитељ Вашем детету;
 • Поштујте правила школског живота и поштујте институцију школе;
 • Коректно се односите према друговима/другарицама своје деце;
 • Час траје 45 минута и предвиђен је за комуникацију између ученика и наставника, не ометајте их;
 • Поштујте редослед обраћања (уколико вам је потребна интервенција) и то на следећи начин:
   1. прво се обратите одељенском старешини,
   2. предметном наставнику
   3. затим педагогу или психологу школе
   4. и на крајудиректору.
 • Редовно присуствујте родитељским састанцима и у складу са својим могућностима пружите помоћ школи;
 • Школска година почиње у септембру. То је прави тренутак за почетак сарадње са одељењским старешином и предметним наставником. Информације о успеху и понашању детета добијаћете у континуитету. Мај месец није тренутак за било какве почетке;
 • Поштујте правила реда, налоге и предлоге дежурних ученика, наставника и oсталих запослених;
 • Не уводите дете на службени улаз школе, јер за њега је предвиђен улаз за ученике;
 • Школа је место за сарадњу и договор. Нема места неприкладном понашању, изазивању сукоба са ученицима, другим родитељима и радницима школе.  Уколико се то нажалост догоди, родитељ ће бити удаљен из школског простора;
 • Поштујте наставника и понашајте се у складу са тим;

И НЕ ЗАБОРАВИТЕ,

ДЕЦА СЛЕДЕ ВАШ ПРИМЕР!

Поводом новогодишњих празника

УПОЗОРЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Поштовани родитељи ближи се крај првог полугодишта и прослава Новогодишњих празника. У насељу ученицима је доступна куповина петарди и осталог пиротехничког материјала, што отежава контролу и вама и школи.

Овим путем вас подсећамо да коришћење пиротехничких направа може бити врло опасно за безбедност ваше и наше деце.

Молимо вас да разговарате са својом децом о последицама неконтролисане употребе пиротехничких направа и што је јако важно да контролишете децу и сарађујете са школом. Било би корисно да обиђете школу посебно кад се ученици враћају кући.

УЧЕНИЦИМА ЈЕ САОПШТЕНО УПОЗОРЕЊЕ СЛЕДЕЋЕ САДРЖИНЕ:

1.ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ СТРОГО ЈЕ ЗАБРАЊЕНО ДОНОШЕЊЕ И БАЦАЊЕ ПЕТАРДИ И ДРУГИХ ПИРОТЕХНИЧКИХ НАПРАВА КОЈЕ МОГУ ДА УГРОЗЕ   БЕЗБЕДНОСТ

2. ЗАБРАЊЕНО ЈЕ БАЦАЊЕ ПЕТАРДИ И ДРУГИХ ПИРОТЕХНИЧКИХ НАПРАВА  ВАН ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА, ЗА ВРЕМЕ МАЛИХ ОДМОРА И ЗА ВРЕМЕ ВЕЛИКОГ ОДМОРА

3.СВИ УЧЕНИЦИ КОЈИ СЕ НЕ ПРИДРЖАВАЈУ ОВИХ ПРАВИЛА БИЋЕ СТРОГО САНКЦИОНИСАНИ, А ЊИХОВИ РОДИТЕЉИ ПОЗВАНИ НА ОДГОВОРНОСТ