САВЕТ РОДИТЕЉА

Савет родитеља:
1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце, односно ученика у орган управљања;
2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;
3) учествуjе у предлагању изборних садржаjа и у поступку избора уџбеника;
4) разматра предлог школског програма, развоjног плана, годишњег плана рада;
5) разматра извештаjе о остваривању програма образовања и васпитања, развоjног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
6) разматра намену коришћења средстава од донациjа и од проширене делатности установе;
7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;
8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
9) учествуjе у поступку прописивања мера из члана 108. овог закона;
10) даjе сагласност на програм и организовање екскурзиjе, односно програме наставе у природи и разматра извештаj о њиховом остваривању;
11) предлаже представника и његовог заменика за локални савет родитеља;
12) разматра и друга питања утврђена статутом.
Савет родитеља своjе предлоге, питања и ставове упућуjе органу управљања, директору, стручним органима установе и ученичком парламенту.
Начин избора савета родитеља установе уређуjе се статутом установе, а рад пословником савета.

ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА

У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења и један представник националних мањина.

Садржај рада време(месец) носиоципосла
–          Конституисање Савета родитеља–          Разматрање Годишњег извештаја о раду школе за школску 2021/22. годину

–          Мишљење и сугестије о предлогу Годишњег плана рада школе за школску 2022/23. годину;

–          Одлука  о плану екскурзије и излетаза школску 2022/23. годину;

–          Одлука о висини дневница за наставнике који реализују излете и екскурзије;

–          Избор два предстаника из Савета родитеља који ће присуствовати отварању понуда;

–          Предлог сарадње са друштвеном средином и другим организацијама;

–          Укључивање Савета родитеља у Школски развојни план;

–          Доношење одлуке о ђачком динару;

–          Договор о укључивању родитеља у програм професионалне оријантације за ученике седмог и сомог разреда.

септембар Директор, секретар, одељенске старешине, психолог, педагог
–          Анализа успеха са првог класификационог периода;–          Мере и мишљења за побољшање успеха;

–          Усвајање извештаја о реализованим излетима, настави у пеироди

–          Предлог учешћа родитеља у реализацијипрограма културне и јавне делатности школе.

новембар Директор, одељенске старешине, психолог, педагогСтручнa вођa , директор
–          Договор око реализације прославе Савиндана децембар, јануар Савет, директор
–          Разматрање извештаја о полугодишњем раду школе, предлози за бољу реализацију постојећих програма и учешће родитеља у тој реализацији;–          Организовање пролећног чишћења и уређивања школског дворишта. фебруар Савет, директор, психолог, педагог
–          Анализа успеха на класификационом периоду;–          Предлог мера за побољшање успеха;

–          Организовање свечаности поводом прославе Дана школе

–          Укључивање родитеља у реализацију развојног плана школе;

март Савет, директор, психолог, педагог
–          Истицање резултата ученика који су постигли видне резултате на такмичењима;–          Анализа сарадње школе са друштвеном средином;

–          Формирање комисије од стране родитеља која ће присуствовати класификационом испиту за ученике осмог разреда

–          Разматрање понуда и избор Комисије за организацију прославе матурске вечери.

април, мај Савет, директор, психолог, педагог
–          Анализа успеха на крају другог полугодишта;–          Анализа извештаја о самовредновању, извештаја о реализацији екскурзија и извештаја о раду Савета родитеља;

–          Предлози за Годишњи планрада школе и активностима родитеља у оквиру истог;

–          Усвајање извештаја о  ђачком динару.

јун Савет, директор, психолог, педагог