Основна школа «З а г а   М а л и в у к»са седиштем у Београду – Крњачи, улица Грге Андијановића 18, основана је септембра 1961. године. Обухвата целокупну територију насеља Крњача са две месне заједнице: Дунавски венац и Рева. Школа је саграђена на парцели површине 8 380,51 m²од чега укупна површина зграде 2 891,51 m², зелена површина обухвата 650 m², трим стаза 300 m², терен за рукомет 1700 m² и кошаркашки терен 425 m².

Корисна површина зграде је 2 891,51 m² и распоређена је на: 16 учионица, 2 кабинета за информатику, фискултурну салу, библиотеку са читаоницом, радне просторије за стручне сараднике, директорку, секретарку, рачуноводство. Регисрована је код Окружног привредног суда. Зграда у целости задовољава потребе васпитно-образовног рада и ради у две смене.

Опремљеност зграде

Школа је опремљена са преко 20 рачунара,од чега дигитална учионица са30 рачунара, ТВ, видео рекордер, пројектор, 2 фотокопир апарата, 15 касетофона, 8 графоскопа, 15 микроскопа, 1 пијанино.

Набављена су наставна средства – касетофони, мултимедијални курсеви на ЦД, креде у боји, клима уређаји, спортски реквизити за наставу физичког васпитања, потрошни материјал и побољшано је осветљење школе и спортских терена. За школску библиотеку набављено је више комплета школске лектире, речника, енциклопедија и најновије литературе за коју су ученици заинтересовани.

Библиотека има више од 5000 књига које задовољавају потребе ученика, наставника и стручних сарадника.

Опремљеност просторија

У канцеларији ПП службе се налази 1 рачунар и 1 штампач. Канцеларија рачуноводтва је опремљена са 2 рачунара и 1 фотокопир апаратом. Секретар школе располаже са 1 рачунаром и штампачем а у канцеларији директора се налази лап-топ и фотокопир апарат. Према интересу наставника, у учионице су постављени рачунари, додате табле и поправљен је намештај. У кабинету за информатику се налази скенер 2 штампача а дигитална учионица има 20 места за ученике и једно место за наставника.У школи је добро опремњен кабинет за извођење наставе из : биологије, хемије , физике, географије, физичког васпитања-поседују велику салу и вањске терене који су осветљени.Настава из осталих предмета такође има потребан дидактички материјал и ормаре у које могу несметано да одлажу своје и ученичке материјале.

Историјат школе Детаљније

Наш циљ је да заједно са вама градимо лепши свет за нашу децу.

ОШ „Зага Маливук”