Ред.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДСТАВНИК
1. Јованка Николић Радишић Родитеља ученика
2. Ирена Лучић Родитеља ученика
3. Горан  Јакшић Родитеља ученика
4. Тијана Тошић Локалне самоуправе
5. Тамара Бобар Локалне самоуправе
6. Милан Јовановић Локалне самоуправе
7. Ратко Петровић запослених
8. Биљана Вуковић запослених
9. Милош Живковић запослених

Надлежност органа управљања
Члан 119.
Орган управљања установе:
1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даjе сагласност на акт о организациjи и систематизациjи послова;
2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развоjни план, годишњи план рада, усваjа извештаjе о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
3) утврђуjе предлог финансиjског плана за припрему буџета Републике Србиjе;
4) доноси финансиjски план установе, у складу са законом;
5) усваjа извештаj о пословању, годишњи обрачун и извештаj о извођењу екскурзиjа, односно наставе у природи;
6) расписуjе конкурс за избор директора установе;
7) даjе мишљење и предлаже министру избор директора установе;
8) закључуjе са директором установе уговор из члана 124. став 1. овог закона;
9) одлучуjе о правима и обавезама директора установе;
10) доноси одлуку о проширењу делатности установе;
11) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
12) доноси план стручног усавршавања запослених и усваjа извештаj о његовом остваривању;
13) одлучуjе по жалби на решење директора;
14) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.
Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броjа чланова.
Седницама органа управљања присуствуjе и учествуjе у њиховом раду представник синдиката у установи, без права одлучивања.
Седницама школског одбора присуствуjу и учествуjу у њиховом раду два представника ученичког парламента, без права одлучивања.
За обављање послова из своjе надлежности орган управљања одговара органу коjи га именуjе и оснивачу.