Списак чланова Стручних актива, комисија и школских тимова:

 • Стручни актив за школско развојно планирање
 1. Родитељ -Марин Марија
 2. Локална управа, вртић
 3. Радмила Тошовић
 4. Милена Ракита
 5. Светлана Вуковић
 6. Мирјана Милошевић
 7. Тамара Ковачевић
 8. Сања Ћеранић-Дешић
 9. Гордана Милинковић
 • Стручни актив за развој школског програма
 1. Биљана Косорић
 2. Мирослава Луковић
 3. Милена Ракита
 4. Марина Станковић-координатор
 5. Радмила Тошовић
 6. Снежана Смиљанић
 7. Биљана Вуковић
 •  Комисија за израду Годишњег плана рада школе
 1. Радмила Тошовић
 2. Милена Ракита
 3. Руководиоци стручних већана
 • Комисија за израду Извештаја о раду школе
 1. Радмила Тошовић
 2. Светлана Вуковић
 3. Драгана Десница-координатор
 4. Биљана Косорић
 • Комисија за уређење школског простора
 1. Дубравка Вуковић-Лекић
 2. Звездана Маслар –Милошевић
 3. Милица Гвозденовић
 4. Бранка Томановић
 5. Предраг Родић
 6. Маргарета Аранђеловић
 • Летопис школе
 1. Александра Миљковић
 2. Марија Милески
 • Комисија за попис имовине
 1. Сања Ристић
 2. Предраг Родић
 3. Маргарета Аранђеловић
 • Тим за сарадњу са Црвеним крстом
 1. Нада Берић
 2. Зорица Кнежевић
 3. Мерсида Бислими
 • Сајт школe
 1. Сања Ћеранић-Дешић
 2. Данијела Ђорђевић
 3. Марија Милески
 • Комисија за обележавање Дана Школе
 1. Драгана Десница–координатор
 2. Тамара Ковачевић
 3. Биљана Косорић
 4. Бранка Томановић
 5. Силвана Ковачевић
 • Комисија за обележавање Дана Свети Сава
 1. Маргарета Аранђеловић
 2. Дубравка Лекић- Вуковић
 3. Небојша Грујић
 4. Катарина Поповић
 5. Тамара Обрадовић
 • Дани европских језика-Љиљана Илић, Данијела Спасојевић, Сања Бошњак, Јелена Мишић и Маја Ђукановић, Марија Ђукић
 • Дани културе(друштвене науке)-Маја Ђукановић, Марија Ђукић, Александра Миљковић,..
 • Дани науке (природне науке)- Драгица Жежељ, Предраг Родић, Ивана Теодоровић, Мирослава Луковић
 • Спортски дан -Зорица Пантелић, Милош Живковић
 • Пријем првака Бојана Вуксановић, Марија Милески, Ратко Петровић,Зорица Кнежевић, Бранка Томановић 02. 09.2018. у 17:00 часова
 • ТИМ за инклузивно образовање -тим за додатну образовну подршку ученицима
 1. Светлана Вуковић– координатор
 2. Милена Ракита
 3. Милица Гвозденовић
 4. Мирјана Милошевић
 5. Мерсида Бислими
 6. Зорица Пантелић
 7. Ратко Петровић
 8. Јасмина Луко
 9. Радмила Тошовић
 10. Гордана Милинковић
 • Мали ТИМ за инклузивно образовање
 1. Психолог / педагог
 2. учитељ/одељенски старешина
 3. предметни наставник
 4. дефектолог/педагошки асистент
 • Тим за подршку ученицима који раде по ИОП-у
 1. Учитељ-наставник–координатор
 2. Дефектолог
 3. Педагошки асистент
 4. Педагог
 1. Психолог
 2. Библиотекар
 • Чланови тима за обезбеђивање квалитета и развој установе:
 1. Радмила Тошовић, директор
 2. Милена Ракита, педагог
 3. Светлана Вуковић, психолог
 4. Сања Ћеранић Дешић, наставница математике
 5. Биљана Вуковић, учитељица
 6. Александра Миљковић–координатор
 7. Родитељ
 8. Члан Ученичког парламента
 9.   Члан јединице локалне самоуправе
 • ТИМ за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
 1. Љиљана Илић– координатор
 2. Спасојевић Данијела
 3. Бојана Вуксановић
 4. Зорица Пантелић
 5. Ратко Петровић
 6. Милена Ракита
 7. Светлана Вуковић
 8. Радмила Тошовић
 9. Гордана Милинковић

 

 • ТИМ за професионалну оријентацију
 1. Светлана Вуковић-координатор
 2. Милена Ракит
 3. Мерсида Бислим
 4. Одељенске старешине 7. и 8. Разреда
 • ТИМ за самовредновање
 1. Драган Костић
 2. Бојана Вуксановић
 3. Зорица Зафировски
 4. Данијела Ђорђевић
 5. Наставник грађанског-координатор
 6. Снежана Смиљанић
 7. Радмила Тошовић
 8. Силвана Шевић-родитељ
 9. Представник Ученичког парламента
 • Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
 1. Милена Ракита, педагог – координатор тима
 2. Радмила Тошовић, директор школе
 3. Александра Миљковић,наставник историје-координатор
 4. Јасмина Лука, учитељ
 5. Јелена Мишић, наставница енглеског језика,
 6. Катарина Поповић, учитељ
 7. Мирослава Луковић,наставник географије
 8. Далиборка Узур, учитељица
 9. Сања Бошњак,наставник енглеског језика
 • Руководиоци одељенских већа:
 1. разред – Ратко Петровић
 2. разред – Далиборка Узур
 3. разред – Катарина Поповић
 4. разред – Биљана Вуковић
 5. разред – Тамара Ковачевић
 6. разред – Драган Костић
 7. разред – Десница Драгана
 8. разред –  Данијела Спасојевић

Група за подршку – Милица Гвозденовић

Продужени боравак – Бранка Томановић

 Саставни део Годишњег плана рада школе и налазе се у прилогу документа;

 • Глобални планови рада за наставне предмете чине
 • Индивидуално образовни планови ученика којима је потребна додатна образовна подршка

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

На почетку школске 2012/2013. године оформљен је ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ кога чине наставници који су прошли семинаре о инклузивном образовању, дефектолог, психолог, педагог, директор и педагошки асистент.

Овај тим има задатак да:

 • Похађа различите семинаре, обуке и акредитоване програме
 • Преноси знања и искуства другим наставницима
 • Размењује искуства међу наставницима у оквиру наше школе и других школа
 •  Користи стручну литературу и едукативне материјале
 • Планира семинаре и огледне часове за наставнике наше школе
 • Подстиче све видове професионалног усавршавања
 • Развија позитиван став према инклузивном образовању и мотивише наставнике
 • Помаже наставницима да индентификују ученике са сметњама у развоју
 • Помаже наставницима да направе ИОП
 • Успоставља сарадњу са другим институцијама и удружењима које могу да помогну
 • Успоставља сарадњу са родитељима
 • Континуирано ради на превазилажењу предрасуда

У току школске 2012-2013. године Тим за инклузивно образовање се састајао једном до два пута месечно и заједничким радом и сарадњом са наставницима урадио пуно у циљу да се инклузивно образовање у нашој школи одвија без већих потешкоћа.
– У септембру месецу написано је 13 ИОП-а за ученике који веома отежано прате редовну наставу и поред индивидуалног приступа.

– Од септембра месеца педагошки асистент у договору са учитељима помаже ученицима којима је потребна већа подршка у раду и индивидуализовани приступ.
– У октобру месецу дефектолог, Милица Гвозденовић је направила распоред часова по којем ради индивидуално са ученицима који раде по ИОП-у. Од другог класификационог периода је почела са радом и са ученицима првог разреда. Овим распоредом је омогућено да сваки ученик има један час дневно подршку олигофренолога, што је знатно олакшало рад учитељима у виду стручне помоћи.
– Тим је направио списак потребног дидактичког материјала који је потребан за индивидуализовани рад са ученицима. Један део је набављен од стране школе, а тражена је новчана помоћ и од општине као вид подршке за набавку преосталог материјала.
– У новембру месецу ТИМ је успоставио сарадњу са психолозима који су уз подршку Министарства просвете, а у пројекту невладине организације урадили мониторинг у нашој школи по питању инклузије, кроз обилазак већег броја часова и кроз упитнике за наставнике који раде са ученицима по ИОПу.
– У новембру месецу, ПП служба је урадила Ревиск тест свих ученика другог и трећег разреда, као и једног броја првака који раде по ИОП-у који је у изради. Овај тест је показао да се IQ ових ученика креће од 50 до 65.
– У новембру месецу, дефектолог која ради у нашој школи је у сарадњи са дефектологом која ради у суседној школи, у Котежу , одржала интерни семинар о инклузији.
– У децембру је одржан семинар у нашој школи са темом „Заједно у школској клупи“ који се односи на неке елементе инклузивног образовања и толеранције.
– У децембру месецу је урађена еваулација која показује да сви ученици напредују према својим интелектуалним могућностима. Ученици који су редовно долазили на наставу углавном су савладали планиране активности предвиђене ИОП-ом , за разлику од оних који су долазили нередовно или нису уопште похађали наставу.
– У јануару је тим за инклузију прикупио сву неопходну документацију која је потребна за тражење мишљена интерресорне комисије за сваког ученика коју је школа доставила у другом поолугодишту.
– Рад нашег тима је у фебруару попраћен и медијски кроз пројекат “Учим да се не мучим” на телевизији Студио Б, где је ПА говорила о раду у нашој школи која је специфична управо по великом залагању свих запослених да се поомогне ученицима који долазе из депривираних средина.
– Током фебруара и марта месеца интензивирано је ангажовање ученика из ИОП 3 који су спремили веома успешну приредбу поводом прославе Дана школе, а истовремено су се спремали и за школска и општинска такмичења.
– У марту је извршена анализа рада и напредовања ученика који раде по ИОПу како би се успоставила боља комуникација дефектолог-учитељ.
– У циљу да се редовније прати напредовање ученика који раде по ИОПу на крају трећег класификационог периода је одлучено да се сваког месеца састају учитељи и дефектолог како би се координисало у даљем заједничком раду током школске године.
– Преложене су мере за побољшање рада ТИМа за инклузију за следећу школску годину и активности у циљу унутрашњег стручног усавршавања.

Тим за инклузивно образовање